Zásady ochrany osobních údajů uživatelů webu CK PT Tours

 

Obchodní společnost PT Tours International s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1682/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24739740, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170334, (dále také „My“ nebo „Společnost“) jakožto správce osobních údajů si Vás tímto dovoluje informovat o níže specifikovaném shromažďování a zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Níže v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 2. Za jakým účelem a jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 5. Jaká jsou ve vztahu k ochraně osobních údajů Vaše práva.

Po přečtení následujících informací se tedy dozvíte více o tom, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme a zveřejňujeme osobní údaje o Vás při interakci nebo používání našich webových stránek (https://www.pttours.cz), zasílání našich newsletterů (obchodních sdělení) nebo v rámci jakékoliv s tím související události.

V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž informovat o skutečnosti, že v případě uzavření smlouvy o zájezdu se ochrana osobních údajů řídí také našimi Zásadami ochrany osobních údajů ve vztahu k zákazníkům, které můžete nalézt na tomto odkazu: https://www.pttours.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/zasady-ochrany-osobnich-udaju-klienta-ck-pt-tours.html?page_id=393908406.

1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají zacházení s osobními údaji, které o Vás shromažďujeme při využívání našich webových stránek, zasílání našich newsletterů (obchodních sdělení), případně po kontaktování z Vaší strany jakýmkoliv způsobem (např. prostřednictvím e-mailu, telefonického hovoru, využitím komunikační aplikace – chatu umístěného na našem webu apod.).

Naše Společnost zpracovává pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete (např. za tím účelem, abychom Vám mohli vyhotovit konkrétní nabídku plavby poté, co jste nám zaslali její nezávaznou poptávku, zpětného kontaktování, zasílání newsletterů s informacemi o novinkách, zajímavostech a speciálních nabídkách apod.).

Jestliže nás kontaktujete prostřednictvím naší webové stránky, zejména pokud využijete náš formulář pro zaslání nezávazné poptávky na Vámi vybranou plavby, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o Vaší osobě. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení;
 2. Telefonní číslo;
 3. Emailová adresa;
 4. popřípadě též údaj o Vašem datu narození, jestliže jste nás požádali o zajištění letenek k Vaší plavbě a jestliže budete jedním z cestujících.

V případě, že jste nás požádali o zajištění letenek k Vaší plavbě a jestliže se jedná o jednoho z cestujících, pak prostřednictvím formuláře pro zaslání nezávazné poptávky nám rovněž můžete sdělit osobní údaje týkající se třetích osob, a to v rozsahu jména a příjmení třetí osoby a jejího data narození.

Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies. Cookies používáme na našich webových stránkách zejména k usnadnění využívání našich webových stránek prostřednictvím vašeho PC (nebo jiného zařízení s přístupem na internet, jako je např. smartphone nebo tablet) během návštěvy stránek https://www.pttours.cz. Soubory cookies slouží především k tomu, abychom umožnili urychlení Vaší příští návštěvy a zpříjemnili používání našich webových stránek. Soubory cookies dále užíváme pro analýzu návštěvnosti webu a hodnocení reklamní kampaně. Více informací o využití cookies naleznete v Informaci o využití cookies na tomto odkazu: https://www.pttours.cz/informace-o-vyuziti-cookies.html?page_id=393899860.

2. Jak využíváme tyto osobní údaje (účel zpracování)?

Veškeré údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, e-mailové zprávy, komunikační aplikace (chatu), popř. telefonického hovoru apod. zejména za tím účelem, abychom Vám mohli vyhotovit konkrétní nabídku plavby nebo informování o našich službách, využíváme toliko k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o nichž jste nás požádali, nebo za účelem vyhotovení konkrétní nabídky Vámi vybrané plavby. Přičemž pokud by z Vaší strany došlo k přijetí námi vyhotovené nabídky plavby, pak Vaše údaje užijeme rovněž k uzavření a následnému plnění smlouvy.

Vaše křestní jméno, příjmení a emailovou adresu můžeme vedle výše specifikovaného využívat rovněž k zasílání tzv. newsletterů (zpravodaje), tedy pravidelných informací o novinkách, zajímavostech a našich speciálních nabídkách, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat, pokud jste nám k tomu udělili svůj souhlas.

Osobní údaje třetích osob (cestujících, pro které by naše Společnost měla zajistit letenky), které nám byly poskytnuty osobou poptávající plavbu, užíváme za účelem vyhotovení konkrétní nabídky plavby, přičemž jestliže přijmete námi vyhotovenou nabídku plavby, pak tyto údaje užijeme rovněž k uzavření a následnému plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje (stejně jako osobní údaje výše uvedených třetích osob) jsme rovněž oprávněni případně zpracovávat i za účelem plnění jiných zákonných právních povinností, které jsou naší Společnosti uloženy platnými právními předpisy.

Poskytnutí Vašich osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, telefon a e-mailová adresa je nezbytné pro to, abychom Vás mohly kontaktovat a vyhotovit pro Vás konkrétní nabídku vybrané plavby, a jejich neposkytnutí může mít za následek nevyhotovení konkrétní nabídky plavby pro Vás.

Poskytnutí Vaší e-mailové adresy za účelem zasílání tzv. newsletterů (zpravodaje), tedy pravidelných informací o novinkách, zajímavostech a našich speciálních nabídkách, je čistě dobrovolné a záleží pouze na Vaší úvaze. Svůj souhlas se zasíláním newsletterů můžete i po jeho udělení kdykoliv odmítnou, aniž by tím byly jakkoliv dotčeny vzájemné vztahy. Pokud nebudete mít zájem o zasílání dalších newsletterů, postačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@pttours.cz nebo na jinou adresu, z níž jste obdržel/a newsletter.

3. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce naše Společnost. Vaše osobní údaje dále můžou být za výše specifikovanými účely předány našim subdodavatelům a obchodním partnerům, aby pro nás provedli zpracování.

Vaše osobní údaje neposkytujeme ani neprodáváme třetím subjektům s výjimkou výše uvedených subjektů, externích zaměstnanců a jiných poskytovatelů služeb, které zaměstnáváme k plnění úkolů v našem zastoupení, případně se může jednat o subjekty, u nichž pro Vás na základě Vašeho požadavku zajišťujeme přepravu a jiné služby (např. letenky).

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů si vyhrazujeme právo na uchování, přístup a zveřejnění veškerých informací, které jsou nezbytné pro dodržení právních předpisů nebo za účelem obrany našich oprávněných zájmů v rámci případného soudního řízení nebo za účelem ochrany majetku nebo bezpečnosti naší Společnosti nebo našich zaměstnanců či klientů (zákazníků).

4. Jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby, příp. plníme vzájemnou smlouvu (k tomu také viz Zásady ochrany osobních údajů ve vztahu k zákazníkům), nebo po dobu, na níž byl udělen Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, případně po dobu nezbytnou k plnění naších povinností dle platných právních předpisů.

5. Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Naše Společnost používá vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Těmito opatřeními jsou Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.

6. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Vaše práva k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům;
 2. Právo na opravu Vašich osobních údajů;
 3. Právo na výmaz Vašich osobních údajů;
 4. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 5. Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 6. Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů.

Tato práva má rovněž třetí osoba (cestující, pro které by naše Společnost měla zajistit plavbu či jinou nabízenou služby) jakožto subjekt osobních údajů, které můžeme zpracovávat na základě nezávazné poptávky plavby učiněné prostřednictvím webového formuláře.

Níže je blíže vysvětlen obsah Vašich jednotlivých práv, tak aby bylo možno učinit si o jejich obsahu bližší obraz. Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese info@pttours.cz. Stížnost ve smyslu písmene g) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Právo na přístup k osobním údajům

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o potvrzení, zdali jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pakliže jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou zpracovávány, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, zdali dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování a konečně existuje-li právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku.

Právo na opravu Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů pro případ, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je naše povinnost vymazat Vaše osobní údaje pokud:

 1. Již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. Z Vaší strany dojde ke vznesení námitek proti zpracování, přičemž neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;
 3. Zpracování je protiprávní;
 4. Existuje naše zákonná povinnost vymazat Vaše osobní údaje.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Náplní tohoto práva je, že v případě určitých sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů, pokud nás o to požádáte. Toto omezení znamená, že Vámi vybrané osobní údaje označíme a zajistíme, aby nebyly nadále zpracovány jinak než jejich uložením. To neplatí, nastane-li některá z výjimek předpokládaná právními předpisy.

Spornými otázkami ve smyslu výše uvedeného může být skutečnost, že:

 1. Popíráte přesnost osobních údajů, přičemž zpracování osobních údajů bude omezeno po dobu potřebnou k ověření přesnosti zpracování osobních údajů;
 2. Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 3. naše Společnost již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo na omezení zpracování tak chrání Vaše zájmy, neboť naší Společnosti zakazuje jejich vymazání); nebo
 4. Jste vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, přičemž zpracování osobních údajů bude omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, omezení zpracování bude naší Společností neprodleně zrušeno.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

U některých kategorií osobních údajů (např. zpracování e-mailové adresy subjektu údajů pro zasílání obchodních sdělení naší Společností) je nezbytné, aby byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Byl-li z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, jejichž zpracování není nezbytné pro účely splnění smlouvy (resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, čímž se rozumí mimo jiné i vyhotovení konkrétní nabídky plavby na základě Vaší nezávazné poptávky), splnění právní povinnosti naší Společnosti, ochranu životně důležitých zájmů Společnosti či jiné osoby, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů naší Společnosti či třetí strany, jste oprávněni kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pakliže budete chtít odvolat svůj souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, k němuž jste dali již dříve svůj výslovný souhlas, postačí v naší otevírací době uvedené na webových stránkách osobně kontaktovat pracovníka v naší provozovně na adrese Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1, nebo zaslat e-mailovou zprávu, ve které odvoláváte svůj souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů na info@pttours.cz s uvedením osobních údajů, u nichž si nepřejete, abychom je nadále zpracovávali. Pro urychlení vyřízení Vaší žádosti Vám doporučujeme do předmětu e-mailové zprávy uvést „odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“.

Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého obchodního sdělení (tzv. newsletteru) zaslaného na Vaši e-mailovou adresu.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá též vliv na zpracování osobních údajů, které Společnost zpracovává na základě jiného právního titulu.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme i nadále po skončení smlouvy nebo uplynutí doby, na níž byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, splnění naší právní povinnosti apod., a to na základě právního titulu oprávněného zájmu. Oprávněným zájmem naší Společnosti může být například uchování osobních údajů za účelem efektivní obrany naší Společnosti v případném soudním či jiném řízení či hájení jejích práv a oprávněných zájmů.

Naše Společnost není oprávněna nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pakliže zpracováváme Vaše osobní údaje toliko pro účely přímého marketingu, jste oprávněni kdykoliv vznést námitky proti takovému zpracování osobních údajů. V případě, že takovou námitku vznesete, nebude naše Společnost Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu již nadále zpracovávat.

Pakliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu nebo ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete naši Společnost kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu: info@pttours.cz.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 13.5.2018.

za společnost PT Tours International s.r.o.

   Michal Anthis, jednatel