X Aktuální opatření lodních společností proti šíření koronaviru »

Zásady ochrany osobních údajů klienta CK PT Tours

Cestovní kancelář PT Tours International s.r.o., IČ: 247 39 740, se sídlem Havlíčkova 1682/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 170334, zastoupená Michalem Anthisem, jednatelem (dále jen „My“ nebo „Společnost“) dbá na ochranu vašeho soukromí. Proto v souvislosti s uzavřením smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy o poskytnutí našich služeb, sepsala zásady ochrany osobních údajů, které určují, jaké Vaše osobní údaje jsou shromažďovány, používány, zveřejňovány, přenášeny a ukládány. Seznamte se s postupy ochrany osobních údajů a s případnými dotazy se na nás obraťte pomocí e-mailu: info@pttours.cz.

Níže v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 2. Za jakým účelem a jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 5. Jaká jsou ve vtahu k ochraně osobních údajů Vaše práva.

1. Zpracovávané osobní údaje

Pakliže s námi uzavřete smlouvu o zájezdu nebo jinou smlouvu o poskytnutí služeb, můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje, jakož i údaje dalších osob (spolucestujících). Poskytnutí níže uvedených osobních údajů je nezbytné pro účely splnění smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy o poskytnutí služeb.

Naše společnost zpracovává pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete a osobní údaje, které Společnost získá v souvislosti s poskytováním služeb. Pakliže nám neposkytnete osobní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy či plnění právních povinností, je tato skutečnost důvodem k neuzavření smlouvy.

Osobními údaji, které naše Společnost zpracovává, mohou být zejména:

 • jméno a příjmení;
 • pohlaví;
 • datum narození;
 • adresa bydliště;
 • údaj o zdravotní pojišťovně;
 • státní příslušnost;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • místo narození;
 • některé osobní údaje uvedené na cestovním dokladu (typ dokumentu, číslo cestovního dokladu, místo vydání cestovního dokladu, datum vydání cestovního dokladu, doba platnosti cestovního dokladu);
 • jméno příjmení a telefonní číslo kontaktní osoby která necestuje;
 • údaje získané v souvislosti s poskytováním služeb Společností (např. termín zájezdu, typ zájezdu apod.).

2. Jak využíváme tyto osobní údaje (účel zpracování)?

Veškeré údaje, které nám poskytnete, využíváme toliko pro účely plnění smlouvy. Vaše osobní jméno, příjmení a emailovou adresu můžeme vedle výše specifikovaného využívat rovněž k zasílání obchodních sdělení o zájezdech nebo službách, které poskytujeme a o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy. To neplatí, pakliže je účelem zpracování zasílání obchodních sdělení – toto zpracování můžete kdykoliv odmítnout, aniž by byly jakkoliv dotčeny vzájemné vztahy. Pokud nebude mít zájem o zasílání obchodních sdělení, postačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@pttours.cz nebo na jinou adresu, z níž jste obdržel/a obchodní sdělení.

3. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

K Vašim osobním údajům máme primárně přístup pouze My a v našem právní zastoupení též naši Obchodní zástupci. Vaše osobní údaje dále poskytuje třetím osobám (našim subdodavatelům), a to za účelem řádného plnění smlouvy o zájezdu (ev. jiné smlouvy o poskytnutí služeb), případně plnění právních povinností – např. ubytovacím zařízením či přepravním společnostem, a to pouze v rozsahu nezbytném a souladném s právními předpisy. Vaše osobní údaje můžeme dále zpřístupnit též oprávněným třetím subjektům dle příslušných právních předpisů, zejména orgánům veřejné moci (např. orgány činné v trestním řízení apod.).

Vaše osobní údaje neposkytujeme ani neprodáváme třetím subjektům s výjimkou výše specifikovaných subjektů.

4. Jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby či plníme vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností dle platných právních předpisů, jimiž jsou například zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o účetnictví nebo zákon o archivnictví. Po dobu 10 let od ukončení (resp. splnění) smlouvy můžeme Vaše osobní údaje uchovávat též za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti.

5. Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Naše Společnost používá vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Těmito opatřeními jsou Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.

6. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Vaše práva k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům;
 2. Právo na opravu Vašich osobních údajů;
 3. Právo na výmaz Vašich osobních údajů;
 4. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 5. Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů;
 6. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zákonnost zpracování založena na souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 7. Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 8. Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů.

Níže je blíže vysvětlen obsah Vašich jednotlivých práv, tak aby bylo možno učinit si o jejich obsahu bližší obraz. Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese info@pttours.cz. Stížnost ve smyslu písmene h) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Právo na přístup k osobním údajům

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o potvrzení, zdali jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pakliže jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou zpracovávány, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, zdali dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování a konečně existuje-li právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku.

Právo na opravu Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů pro případ, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je naše povinnost vymazat Vaše osobní údaje pokud:

 1. Již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. Z Vaší strany dojde ke vznesení námitek proti zpracování, přičemž neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;
 3. Zpracování je protiprávní;
 4. Existuje naše zákonná povinnost vymazat Vaše osobní údaje.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Náplní tohoto práva je, že v případě jakýchkoliv sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů. Toto omezení znamená, že Vámi vybrané osobní údaje označíme a zajistíme, aby nebyly nadále zpracovány jinak než jejich uložením. To neplatí, nastane-li některá z výjimek předpokládaná právními předpisy.

Spornými otázkami ve smyslu výše uvedeného může být například skutečnost, že:

 1. Popíráte přesnost osobních údajů;
 2. Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 3. Společnost již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo na omezení zpracování tak chrání Vaše zájmy, neboť Společnosti zakazuje jejich vymazání); nebo
 4. Jste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, omezení zpracování bude ze strany Společnosti neprodleně zrušeno.

Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů

Toto právo znamená, že jestliže jste nám poskytl/a osobní údaje, které se Vás týkají, máte právo po nás požadovat, abychom tyto údaje přímo předali jinému správci osobních údajů, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že:

      a) zpracování osobních údajů se ve Společnosti provádí automatizovaně;

      a zároveň

      b) zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na uzavření či plnění smlouvy.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

U některých kategorií osobních údajů je nezbytné, aby byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Byl-li z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, jejichž zpracování není nezbytné pro účely splnění smlouvy, splnění právní povinnosti Společnosti, ochranu důležitých zájmů Společnosti nebo jiné fyzické osoby, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti, jste oprávněni kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pakliže budete chtít odvolat svůj souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, k němuž jste dali již dříve svůj výslovný souhlas, postačí v naší otevírací době uvedené na webových stránkách osobně kontaktovat pracovníka v naší provozovně na adrese Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1, nebo zaslat e-mailovou zprávu, ve které odvoláváte svůj souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů na info@pttours.cz s uvedením osobních údajů, u nichž si nepřejete, abychom je nadále zpracovávali. Pro urychlení vyřízení Vaší žádosti Vám doporučujeme do předmětu e-mailové zprávy uvést „odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“.

Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého obchodního sdělení (tzv. newsletteru) zaslaného na Vaši e-mailovou adresu.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá též vliv na zpracování osobních údajů, které Společnost zpracovává na základě jiného právního titulu.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme i nadále po ukončení poskytování služeb na základě právního titulu oprávněného zájmu. Oprávněným zájmem Společnosti může být například uchování osobních údajů za účelem efektivní obrany Společnosti v případném sporu s klientem, např. o výši odstupného na základě odstoupení od smlouvy o zájezdu. Pro tyto účely je Společnost oprávněna uchovávat osobní údaje klienta i po přiměřenou dobu po ukončení poskytování služeb, neboť osobní údaje klienta mohou umožnit Společnosti hájení jejích práv a oprávněných zájmů v případném sporu.

Společnost není oprávněna nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, nebo pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků.

Pakliže zpracováváme Vaše osobní údaje toliko pro účely přímého marketingu, jste oprávněni kdykoliv vznést námitky proti takovému zpracování osobních údajů. V případě, že takovou námitku vznesete, nebude naše Společnost Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu již nadále zpracovávat.

 

Pakliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu nebo ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu info@pttours.cz.

 

V budoucnu můžeme provést jakékoli změny v naší ochraně osobních údajů, přičemž tyto změny budou zveřejněny na této stránce. Bude-li to vhodné, budeme Vás informovat, nebo si vyžádáme Váš souhlas. Navštivte proto naši webovou stránku www.pttours.cz, abyste se seznámili s jakýmikoliv aktualizacemi nebo změnami naší ochrany osobních údajů.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 25.5.2018.

 

 

za společnost PT Tours International s.r.o.

          Michal Anthis, jednatel