Amami / Japonsko


Plavby do

Japonsko, Tchaj-wan, Čína, Vietnam, Singapur na lodi Azamara Pursuit

Loď: Azamara Pursuit
Trasa: Japonsko, Tchaj-wan, Čína, Vietnam, Singapur
Nalodění: Tokio, Japonsko
Vylodění: Singapur, Singapur
Trvání: 17 nocí